SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta-SORTIR: Kegiatan-kegiatan

WELCOME@SD Muhammadiyah 1 Ketelan Kota Surakarta

Kegiatan-kegiatan

KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI DAN EKSTRAKURIKULER
NO
JENIS KEGIATAN
ADA
TIDAK ADA
1
Hizbul Wathon (HW)
V
2
Tapak Suci Putra Muhammadiyah (TPSM)
V
3
Paskibraka
V
4
Basket
V
5
Sepak Bola
V
6
Patroli Keamanan Sekolah (PKS)
V
7
Palang Merah Remaja (PMR)
V
8
Menjahit
V
9
Baca Tulis Al Qur'an
V
10
Rebana
V
11
Tari
V
12
Karawitan
V
13
Drum Band
V
14
Bulu Tangkis
V
15
Renang
V
16
Volly Mini
V


Update : 03/2010
 

About

Site Info

Text

SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta-SORTIR Copyright © 2009 Community is Designed by Hend's